فرم تماس با ما در سایت

فرم تماس با ما در سایت 

ابتدا باید یک جدول برای در دیتابیس سایت این منظور ایجاد کنید ، شامل فیلد های مورد نیاز ، مثلا : id - name- email - subject - text

حال برای آن Model و CRUD های مورد نظر را ایجاد کنید.

صفحه ی frontend->site->contact سایت را به سلیقه ی خود طراحی کنید.

بجز id  برای فیلدهای دیگر در صفحه تگ input قرار می دهیم .

فیلدهای صفحه ی فرم سایت باید در یک فرم قرار بگیرند.

حالا در همان صفحه ی فرم تماس سایت ، کد های زیر را وارد کنید ، توجه کنید که در این کد ها تگ های input نیز قرار دارند.

 

<div class="contactForm">
                            <form action="" method="post" class="contact_form row">
                                <div class="cf_response"></div>
                                <?php
                                    
                                    if($_POST['name']){
                                        
                                        $n = new common\models\Contact();
                                        $n->name = $_POST['name'];
                                        $n->email = $_POST['email'];
                                        $n->subject = $_POST['subject'];
                                        $n->text = $_POST['message'];
                                        if($n->save(FALSE)){ ?>
                            <div class="alert alert-success payam"> پیام شما ثبت شد </div>
                            
                                       <?php }
                                        
                                    }
                                    
                                    ?>
                                   <?php $form = ActiveForm::begin(['action' =>['site/index']]); ?>
                                
                                <p class="col-sm-6 kl-fancy-form">
                                    <input type="text" name="email" id="cf_email" class="form-control h5-email" placeholder="لطفا ایمیل خود را وارد کنید" value="" tabindex="1" maxlength="35" required>
                                    <label class="control-label">ایمیل</label>
                                </p>
                                                                <p class="col-sm-6 kl-fancy-form">
                                    <input type="text" name="name" id="cf_name" class="form-control" placeholder="لطفا نام خود را وارد کنید" value="" tabindex="1" maxlength="35" required>
                                    <label class="control-label">نام</label>
                                </p>
                                <p class="col-sm-12 kl-fancy-form">
                                    <input type="text" name="subject" id="cf_subject" class="form-control" placeholder="موضوع پیام" value="" tabindex="1" maxlength="35" required>
                                    <label class="control-label">موضوع پیام</label>
                                </p>
                                <p class="col-sm-12 kl-fancy-form">
                                    <textarea name="message" id="cf_message" class="form-control" cols="30" rows="10" placeholder="متن پیام" tabindex="4" required></textarea>
                                    <label class="control-label">متن پیام</label>
                                </p>

                                <!-- Google recaptcha required site-key -->
                                <div class="g-recaptcha" data-sitekey="xxxx"></div>

                                <p class="col-sm-12">
                                    <button class="btn btn-fullcolor" type="submit">ثبت</button>
                                </p>
                                <?php ActiveForm::end(); ?>
                            </form>
                        </div>

 

 

TOP