فرم ارسال پیام به مدیر در طراحی سایت - فرم تماس با ما

فرم ارسال پیام به مدیر در طراحی سایت - فرم تماس با ما

فرم ارسال پیام به مدیر در طراحی سایت - فرم تماس با ما

ابتدا یک جدول به نام contact در دیتابیس با فیلدهای زیر ایجاد می کنیم.

`id``name``email``subject``text`

id از نوع int و بقه varchar یا text هستند.

سپس به صفحه ی contact  یا تماس با ما رفته و ابتدای صفحه این کد را اضافه می کنیم :

use yii\bootstrap\ActiveForm;

سپس در قسمتی که می خواهیم فرم اضافه شود این کد ها را می نویسیم :

<div class="contactForm">
                            <form action="" method="post" class="contact_form row">
                                <div class="cf_response"></div>
                                <?php
                                    
                                    if($_POST['name']){
                                        
                                        $n = new common\models\Contact();
                                        $n->name = $_POST['name'];
                                        $n->email = $_POST['email'];
                                        $n->subject = $_POST['subject'];
                                        $n->text = $_POST['message'];
                                        if($n->save(FALSE)){ ?>
                            <div class="alert alert-success payam"> پیام شما ثبت شد </div>
                            
                                       <?php }
                                        
                                    }
                                    
                                    ?>
            <?php $form = ActiveForm::begin(['action' =>['site/index']]); ?>
                                
                                <p class="col-sm-6 kl-fancy-form">
 <input type="text" name="email" id="cf_email" class="form-control h5-email" placeholder="لطفا ایمیل خود را وارد کنید" value="" tabindex="1" maxlength="35" required>
  <label class="control-label">ایمیل</label>
                                </p>
<p class="col-sm-6 kl-fancy-form">
<input type="text" name="name" id="cf_name" class="form-control" placeholder="لطفا نام خود را وارد کنید" value="" tabindex="1" maxlength="35" required>
                                    <label class="control-label">نام</label>
 </p>
<p class="col-sm-12 kl-fancy-form">
 <input type="text" name="subject" id="cf_subject" class="form-control" placeholder="موضوع پیام" value="" tabindex="1" maxlength="35" required>
<label class="control-label">موضوع پیام</label>
 </p>
<p class="col-sm-12 kl-fancy-form">
<textarea name="message" id="cf_message" class="form-control" cols="30" rows="10" placeholder="متن پیام" tabindex="4" required></textarea>
<label class="control-label">متن پیام</label>
 </p>

<p class="col-sm-12">
<button class="btn btn-fullcolor" type="submit">ثبت</button>
</p>
                                <?php ActiveForm::end(); ?>
                            </form>
                        </div>

صفحه ی تماس با ما در طراحی سایت از اهمیت بالایی برخوردار است.

TOP