بازیابی اطلاعات از دیتابیس سایت با استفاده از jquery ajax

بازیابی اطلاعات از دیتابیس سایت با استفاده از jquery ajax

ابتدا در صفحه ای از سایت که می خواهیم روی آن کلیک کنیم و اطلاعات نمایش داده شود ، یک دکمه و یک تگ div قرار می دهیم ، در صورت نیاز می توانیم از تگ های input  استفاده کنیم.

نام کلاس و آیدی نوشته شده مهم است.

<div class="ec" >3</div>

 <"button class="btn btn-fullcolor" type="submit" id="post1">ثبت1</button>

می خواهیم  به دیتابیس سایت وصل شده و باتوجه به آیدی که در تگ div قرار دارد اطلاعات را بازیابی و در سایت نمایش دهد.

برای وصل شدن به دیتابیس سایت باید یک اکشن در کنترلر تعریف کنیم.

public function actionAjaxx($id)
    {
        $a=  \common\models\Contact::findOne($id);
        $arr['name'] = ($a->name);
        return json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);

برای نمایش فارسی
    }

حالا در یک فایل js این کدها را می نویسیم :

 

 

$("#post1").click(function(){
 زمانیکه روی آیدی #post1 کلیک شد
   $.ajax({
        type: 'get',

با متد get
        url : 'index.php?r=site/ajaxx&id='+$(".ec").html(),

 کنترلر site

اکشن ajaxx

و آیدی که از تگ div  با کلاس ec

به کنرلر می فرستد
        crossDomain: true,
        
        success: function(output) {
        alert(output.name);
       .name اسم خانه ی آرایه است که در کنترلر تعریف کردیم
               },  
               error: function(xhr, status, error) {


  alert(error);
},
        contentType:'application/json; charset=utf-8',
        dataType: 'json'
        });

});

TOP