اضافه کردن فرم نظرات در طراحی سایت

فرم نظرات در طراحی سایت

اضافه کردن فرم نظرات در طراحی سایت

برای اضافه کردن فرم نظرات در طراحی سایت ، ابتدا باید یک جدول در دیتابیس سایت با فیلد های زیر ایجاد کنیم ،

`id``name``body``ip``date``post_id``email``status``type`

که id-post_id-type نوع int  و بقیه varchar هستند.

بعد از ساخت جداول ، مدل را نیز به سایت اضافه می کنیم.

بعد در صفحه ای که می خواهیم فرم نظرات قرار داشته باشد، این کد ها را اضافه می کنیم :

 

use yii\widgets\ActiveForm;
use common\models\Comment;

سپس

این کدها برای این است که اگر کامنتی وجود داشت و اگر از طرف مدیر تایید شده بود در صفحه نمایش دهد :

 $come = Comment::find()->where('post_id='.$model->id.' AND status =1')
->all();
 foreach ($come as $comment) {?>


 


name; ?> * date ?>:

 

 


body; ?>    


 

حالا در قسمتی مناسب از صفحه این کدها را نیز اضافه می کنیم :

 

                                            
     
      field($com, 'name')->textInput(['maxlength' => 200]) ?>
      user->identity->email){ ?>
      field($com, 'email')->textInput(['maxlength' => 200]) ?>
      email =  Yii::$app->user->identity->email; }?>
      field($com, 'body')->textArea(['maxlength' => 200]) ?>
      post_id = $model->id; ?>                   

      field($com, 'post_id')->hiddenInput()->label(false)?>
       $com->ip
= Yii::$app->request->getUserIP(); ?>
      field($com, 'ip')->hiddenInput()->label(false) ?>

 isNewRecord ? 'ارسال' : 'Update', ['class' => $com->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary']) ?>
   if($com->id){
                 echo 'نظر شما با موفقیت ثبت شد';}?>

 

بعد برای اینکه مدیر بتواند نظرات را مدیریت و تایید کند ، نیاز داریم که صفحات مورد نیاز را در backend نیز بسازیم.
فرم نظرات در طراحی سایت اهمیت بالایی دارد.
پس کراد های مورد نیاز را می سازیم و برای تایید یا عدم تایید نظرات دو radio button قرار می دهیم
 
field($model, 'status')->radioList(['1' => 'قابل قبول', '0' => 'غیر قابل قبول']);?>

TOP