طراحی سایت مدرسه

طراحی سایت مدرسه

طراحی وب سایت مدرسه

طراحی این وب سایت با ایجاد بخش هایی جهت تسهیل کار مسئولین مدرسه و دانش آموزان و والدین انجام میشود که این بخش ها عبارتند از:

طراحی وب سایت گفتگوی آنلاین که به صورت آنلاین می تواند میان مسئولین و والدین صورت گیرد.

طراحی وب سایت سنجش و ارزیابی ها می باشد که با هدف برچیدن سیستم بروکراسی قرار گرفته است.

طراحی وب سایت  اعلام نمرات به صورت آنلاین

طراحی وب سایت ٍثبت نام آنلاین دانش آموزان

طراحی وب سایت کتابخابخانه دیجیتال و مقالات دروس مرتبط

طراحی وب سایت تالار گفتگوها

TOP